Horeca: Waarop te letten bij je voorraadruimte?

Er moeten regelmatig producten en andere zaken opgeslagen worden. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren, zonder gevaar voor instorten, omvallen of kantelen. Hoe zorg je voor een veilig magazijn in je horecazaak?

Eisen aan een voorraadmagazijn

Er gelden een aantal basiseisen voor magazijnstellingen:

 • ze moeten aan de geldende normen voldoen voor wat betreft de constructie;
 • van alle onderdelen moet het maximaal toelaatbare draagvermogen bekend zijn én dit moet op de stellingen zichtbaar zijn aangegeven;
 • er moeten maatregelen zijn genomen om valgevaar van voorwerpen te voorkomen (denk aan een hekwerk aan één kant van de stelling);
 • er moeten maatregelen worden genomen om aanrijden tegen een stelling te voorkomen (zorg bijvoorbeeld dat er in de hoogte en in de breedte tussen stellingen voldoende ruimte is);
 • magazijnstellingen moeten periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd;
 • medewerkers moeten voorlichting krijgen over het werken bij en met magazijnstellingen.

Normering voor stellingen

Voor magazijnstellingen zijn verschillende normen belangrijk. In deze normen zijn de wettelijke eisen vastgelegd. Tip. Ga na in welk jaar je stelling is aangeschaft. Zo moeten stellingen van vóór 2009 voldoen aan NEN 5051, NEN 5052, NVM 5053, maar stellingen aangeschaft ná 2009 aan de norm NEN-EN 15620. Ga na wat voor jou van toepassing is op http://www.kvvm.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25

Praktijkrichtlijn. Verder moet je gebruikmaken van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5054. Deze geeft richtlijnen voor het gebruik van palletstellingen in combinatie met magazijntrucks, zoals bij grote horecaondernemingen. De veiligheid in het magazijn speelt ook bij de interactie met magazijntrucks en magazijnmedewerkers.

Soms zelfs een verklaring nodig. In de NPR 5054 staan de verantwoordelijkheden van zowel de stellingleverancier als van u, de gebruiker, nauwkeurig omschreven. Er wordt aangegeven dat je verantwoordelijkheden moet vastleggen in een ‘Verklaring voor toegestaan gebruik’.

Controleren en inspecteren

Onderhoud en inspectie. Je moet ervoor zorgen dat je kunt aantonen dat de stellingen voldoen aan deze normen. Om ervoor te zorgen dat de magazijnstellingen voldoen aan de normen en nog steeds in orde zijn moeten deze periodiek worden geïnspecteerd en onderhouden.

Arbeidsmiddelen. Stellingen worden gezien als arbeidsmiddelen die periodiek gekeurd en geïnspecteerd moeten worden. Het advies daarbij:

 • leg een dossier aan met o.a. de volgende informatie: Verklaring van toegestaan gebruik, Verklaring van juiste montage, werkinstructie(s) voor stelling en evt. de magazijntruck(s), relevante tekeningen en montagerichtlijnen;
 • laat de stellingen niet alleen één keer per jaar keuren, maar ook na schade, verplaatsing of wijziging in de opstelling;
 • laat de keuringen uitvoeren door een onafhankelijke, externe keurmeester;
 • zorg binnen je bedrijf voor een periodieke (bijv. wekelijkse of maandelijkse) inspectie van het gebruik en de staat van onderhoud van de stellingen en van het intern transportmaterieel;
 • leg de resultaten vast in een rapportage;
 • zorg voor een werkinstructie en neem daarin op dat medewerkers die schade veroorzaken, dit moeten melden bij de verantwoordelijke;
 • zorg voor een meldingsprocedure.